Sub tuum praesidium

Barokní sonáty, kantáty a suity.

Neděle 13. července 2014 15:00 — Anglický trakt, Statní hrad Veveří, 664 71 Veverská Bítýška.

Ensemble Serpens cantat:

Program

Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)In gering und rauhen Schalen   (kantáta, TWV 1:549)
Giovanni Battista Fontana (cca. 1571 – 1630)Sonata terza á violino solo
Johann Joseph Fux (cca. 1660 – 1741)Suita č. 4   (K. 117)
Allemande — Courante — Menuet — Aria — Gigue
Alberich Mazak (1609 – 1661)Sub tuum praesidium   (Cultus Harmonicus, op. 1)
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)Anglická Suita č. 3 g moll   (BWV 808)
Prélude — Allemande — Courante — Sarabande — Gavotte I — Gavotte II ou la Musette — Gigue
Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)Flammende Rose, Zierde der Erden   (HWV 210)   (Neun deutsche Arien, op. 9)
Antonio Vivaldi (1678 – 1741)Sonata pro housle, op. 2, č. 1
Dietrich Buxtehude (1637 – 1707)Singet dem Herrn ein neues Lied   (kantáta, BuxWV 98)

Ensemble Serpens cantat

Soubor specializující se na raně a vrcholně barokní hudbu italských a německých mistrů i autorů ovlivněných italskou a německou barokní hudební manýrou. Mezi stěžejní repertoár souboru patří skladby Antonia Vivaldiho, Dietricha Buxtehudeho, Georga Friedricha Händla, Johanna Sebastiana Bacha a Georga Philippa Telemanna v zastoupení vokálně-instrumentálních a sólových instrumentálních skladeb. Program koncertu je zaměřen na sólové skladby pro cembalo, housle a basso continuo střídající se s kantátami pro soprán, housle a basso continuo.

Alice Ondrejková

Mgr. Alice Ondrejková, Ph.D. absolvovala Historii a posléze Muzikologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (Ph.D. 2011). Zpěv studovala nejdříve soukromě u Hany Štolfové-Bandové v Bratislavě. Při studiu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pak absolvovala v roce 2007 zahraniční stáž u prof. Elizabeth Kovacs na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Dále se věnovala studiu v oboru Zpěv na Akademii staré hudby v Brně ve třídě Ireny Troupové a soukromě u prof. Jarmily Hladíkové. Zúčastnila se pěveckých kurzů u Evy Randové, Jiřího Kotouče a seminářů barokní komorní hry pod vedením Václava Lukse a Marka Štryncla. Spolupracuje s různými uměleckými soubory, např. Ensemble Damian, Cantus et Cordis a je vedoucí barokního souboru Ensemble Serpens cantat. Kromě baroka se věnuje i interpretaci soudobé hudby (spolupráce např. s brněnským skladatelem Milošem Štědroněm). Pedagogicky je činná na Konzervatoři evangelické akademie v Olomouci, Katedře muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Martin Flašar

Mgr. Martin Flašar, Ph.D. absolvoval brněnskou konzervatoř v oboru housle. Kromě řádného studia se účastnil mezinárodních hudebních kurzů pod pedagogickým vedením Václava Hudečka, Bohumila Kotmela, Rudolfa Šťastného, Katharine McIntosh či Petera Zajíčka. Po dokončení postgraduálního studia na Ústavu hudební vědy FF MU v Brně zde působí jako lektor a badatel. Pracoval také jako redaktor hudební revue Opus musicum a externí spolupracovník Českého rozhlasu 3 – Vltava. Věnuje se také poučené interpretaci staré hudby v souborech Hofmusici (dříve Capella Academica), Cantus et Cordis, Ensemble Serpens cantat aj.

Kamila Dubská

MgA. Kamila Dubská je absolventkou Konzervatoře v Brně v oboru hra na varhany ze třídy MgA. Zdeňka Nováčka a magisterského studia hry na cembalo na JAMU v Brně (MgA. 2012) ve třídě Prof. Barbary Marii Willi, Ph.D. V roce 2010 absolvovala zahraniční studium na Královské Konzervatoři v Haagu, kde studovala cembalo ve třídě Tona Koopmana a Tini Mathot. Během tohoto studia se účastnila mnoha lekcí i jiných předních odborníků na starou hudbu (např. Jacques Ogg, Sasha Zamler-Carhart, Corina Marti, Patrick Ayrton a jiní). Neustále si prohlubuje vzdělání aktivní účastí na interpretačních kurzech předních českých i zahraničních umělců (např. Academie de Sablé v Praze – Francoise Langelé, Martin Sander, Theo Jelema, klavichord – Berndhard Klapprott, kurzy barokní komorní hry – Václav Luks, Marek Štryncl, Jesper Christensen, James Johnstone, Ashley Solomon, Reiko Ichise – Florilegium). Je členkou Ensemble Serpens cantat a také pražského souboru Motus Harmonicus. V současné době se věnuje především komorní hře, pedagogické činnosti a koncertnímu účinkování v Čechách i v zahraničí.

Zpět

Děkujeme

Koncert se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Brna.

Projekt „Letní festival staré hudby“ se uskutečňuje ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, správou státního hradu Veveří.

Logo Ministerstva kultury Logo Statutárního města Brna Logo Národního památkového ústav