150 Kč / 100 Kč

Ze Španělska do Nového světa

Setkání s vánoční hudbou z období rozkvětu španělské koloniální říše.

Pondělí 11. prosince 2017 19:30 — Přednáškový sál, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, 602 00 Brno, Česká republika. (Bezbariérový přístup)

Další představení
Út 26.12.2017 18:00 Kostel Panny Marie Bolestné, 679 13 Sloup
Ne 28.01.2018 17:00 Kostel sv. Cyrila a Metoděje, 664 01 Bílovice n. Sv.

Účinkující

OctOpus Vocalis:
instrumentální soubor (jako hosté):
Malba: Bartolomé Esteban Murillo: “Natividad”.
Bartolomé Esteban Murillo (1617–1682) — Natividad (cca. 1670).

Program

Juan Pérez Bocanegra (cca. 1560 – 1645) Hanacpachap cussicuinin   (Ritual Formulario e Institucion de Curas, Lima 1631)
Anonym (15. st.) Rodrigo Martinez   (Cancionero de Palacio fol. 8)
Mateo Flecha st. (1481 – 1553) Riu riu chiu, la guarda ribera   (Cancionero de Upsala fol. 43)
Diego Pisador (cca. 1509 – po 1557) Si la noche haze escura   (Libro de música de vihuela, Salamanca 1552)
Anonym (16. st.) Si la noche haze escura   (Cancionero de Upsala fol. 8)
Nicolas Gombert (cca. 1495 – cca. 1560)
 + Enrriquez de Valderrabano (cca. 1500 – po 1557)
Assiste parata   (Silva de Sirenas, Valladolid 1547)
Anonym (16. st.) Verbum caro factum est   (Cancionero de Upsala fol. 36)
Anonym (16. st.) Dadme Albriçias hyos deva   (Cancionero de Upsala fol. 40)
Anonym (16. st.) Ay luna que reluzes, toda la noche malumbres   (Cancionero de Upsala fol. 22)
Anonym (16. st.) No la debemos dormir la noche sancta   (Cancionero de Upsala fol. 32)
Anonym (16. st.) Vos Virgen soys nuesta madre   (Cancionero de Upsala fol. 45)
Anonym (16. st.) Señores el ques nasçido de Virgen madre   (Cancionero de Upsala fol. 44)
Joan Cererols (1618 – 1680) Serafín, que con dulce harmonia   (Villancicos à 8, Biblioteca de Catalunya, Ms. 748)
Francisco de la Torre (14?? – 1507) Danza Alta   (Cancionero de Palacio fol. 223)
Anonym (16. st.) Rey a quien Reyes adoran   (Cancionero de Upsala fol. 35)
Anonym (18. st.) Dennos lecencia Señores   (Codex Martínez Compañón, Truxillo del Perù cca. 1785, vol. II E. 177)
Cachua del Nacimiento de christo Nuestro Seňor
Anonym (18. st.) Lanchas para baylar   (Codex Martínez Compañón, Truxillo del Perù cca. 1785, vol. II E. 186)
Juan García de Zéspedes (1619 — 1678) Convidando esta noche
Juguete à 4 y Guaracha
Juan Arañés (15?? – cca. 1649) Un sarao de la chacona   (Libro segundo de tonos y villancicos, Roma 1624)

O programu

V průběhu 15. a 16. století se Španělsko stalo průkopníkem v zámořských objevech a postupně vytvořilo jednu z nejrozsáhlejších koloniálních říší v historii. Současně se z něj v té době vyvinula evropská kulturní velmoc. Kromě literatury a výtvarného umění zažívala nebývalý rozkvět také hudba, která se stala nedílnou součástí života na vesnicích i u dvora a také důležitým ideologickým a didaktickým nástrojem katolické církve ve Španělsku i v jeho koloniích.

Noty: Hanacpachap cussicuinin.
Ritual Formulario (1631), pag. 708 — Hanacpachap cussicuinin.

Procesní píseň Hanacpachap cussicuinin (Radujte se nebesa), určená pro zpěv při příchodu do kostela, je typickým příkladem mísení španělských a domorodých kulturních a náboženských vlivů na území dnešního Peru. Text hymnu k panně Marii je napsán v místním jazyce kečua a je zřejmě nejstarším vokálním dílem, vydaným na území Nového světa. Poprvé vyšel tiskem v Limě v roce 1631 ve spisu Ritual Formulario, e Institucion de Curas, jehož autorem je španělský misionář Juan Pérez Bocanegra (ca. 1560 – 1645).

Jednou z typických hudebních forem španělské hudby 15. a 16. století se stalo villancico, druh písně s kořeny ve španělských lidových písních a tancích s typickým střídáním slok a refrénu. Dobu prvního rozkvětu zažilo villancico v dvorském prostředí na konci 15. a začátku 16. století, později se uplatnil také v duchovní hudbě především ve spojení s obdobím Vánoc. Díky své popularitě se stal také nástrojem propagace náboženství a zdrojem kulturního dialogu v koloniích Nového Španělska a Vícekrálovství Peru, kde v rámci snah o šíření katolické víry mezi místním obyvatelstvem docházelo k obohacení o vlivy domorodých kultur, např. použití místních dialektů, využití rytmů tradičních tanců nebo nových hudebních nástrojů.

Villancico Rodrigo Martinez nás zavede do doby vlády katolických králů, kdy Španělsko zažívalo nebývalý kulturní rozkvět. Dvůr krále Ferdinanda (1452–1516) a Isabely Kastilské (1451–1504) se tehdy stal centrem hudebního života a lákal mnoho hudebníků a skladatelů, převážně ze Španělska. Během období zhruba 40 let tehdy vznikl rozsáhlý soubor skladeb od různých autorů, známý jako Cancionero de Palacio. Rukopis, z něhož se dochovalo kolem 450 skladeb, tvoří významnou antologii renesanční hudby konce 15. a začátku 16. století. V programu zazní z této sbírky ještě instrumentální tanec Danza Alta od Francisca de la Torre (14?? – 1507).

Dalším důležitým pramenem vývoje písní villancico je sborník známý jako Cancionero de Upsala, vydaný v roce 1556 v Benátkách. Jedinou dochovaná kopie byla objevena kolem roku 1906 v Univerzitní knihovně ve švédské Uppsale, odkud také pochází její název. Zpěvník obsahuje celkem 70 převážně anonymních písní pro 2–5 hlasů. Vznikl v prostředí dvora vévody Ferdinanda Aragonského (1488–1550) ve Valencii, který byl proslulý velkolepými hudebními slavnostmi, především v období Vánoc. Součástí zpěvníku je celý cyklus vánočních villancicos, z něhož zazní několik děl, oslavujících narození Krista: Verbum caro factum est (Co bylo psáno, stalo se pro spásu nás všech), Dadme Albriçias hyos deva (Synové Evy, poslyšte mou novinu, zrodil se nový Adam), No la debemos dormir la noche sancta (Nesmíme spát v tuto svatou noc), Vos Virgen soys nuestra madre (Ty, o panno, jsi naše pravá matka), Seňores el que es nasçido de Virgen Madre (Pán je ten, který se narodil z Panny Matky), Rey a quien Reyes adoran (Král, jemuž se klanějí králové, on je tím, kdo je trojjediný). Známou vánoční píseň Riu riu chiu, la guarda ribera (Bůh ochrání beránka před zlým vlkem) napsal Mateo Flecha st. (1481–1553), který podle některých pramenů mohl působit přímo u dvora Ferdinanda Aragonského. Milostná tematika je zastoupena v lyrických písních Ay luna que reluzes, toda la noche malumbres (O měsíci překrásný, posviť mi na ty hory, kudy on již přichází) a Sila noche haze escura (Když je noc tmavá a cesta krátká, proč nepřicházíš, má lásko?), jejíž text se v 16. století dočkal několika zpracování. Autorem jednoho z nich je také hráč na vihuelu a skladatel Diego Pisador (ca. 1509 – po 1577).

Codex Martínez Compañón.
Codex Martínez Compañón, vol. 2, E. 158.

Významný španělský renesanční vihuelista a skladatel Enríquez de Valderrabano (ca. 1500 – ca. 1557) vydal v roce 1547 sbírku sedmi knih originálních kompozic pro vihuelu Libro de musica de vihuela, intitulado Silva de Sirenas. Významnou část skladeb tvoří úpravy děl jiných skladatelů, jeho Assiste parata je úpravou pětihlasé písně Nicolase Gomberta (ca. 1495 – ca. 1560), skladatele franko-flámského původu a člena dvorské kapely císaře Karla V., pro dvě vihuely.

Oblibu písňové formy villancico v duchovním prostředí dokládá dílo Joana Cererolse (1618–1680), člena benediktínského řádu, který působil jako hudební pedagog, skladatel a sbormistr v horském klášteře Monserrat. Vánoční villancico Serafín, que con dulce harmonia (Serafíne, ty jenž vzdáváš hold novému životu, zpívej sláva při pohledu na Jeho utrpení) je ukázkou dalšího vývoje žánru a jeho obohacení o nové kompoziční postupy, Cererols zde uplatňuje vícesborovou techniku, často využívanou ve velkých katedrálách.

Ze Španělska se opět přesouváme na území Nového světa, do prostředí španělských kolonií na území dnešní Latinské Ameriky. Na konci 18. století podnikl španělský prelát a biskup ve městě Truillo Baltasar Jaime Martínez Compañón cestu po území severozápadního Peru, během níž mapoval život místních obyvatel. Později zaslal španělskému králi soubor více než 1400 ilustrací, které vznikly během této cesty, známou jako Códice Martínez Compañón nebo Códice Trujillo del Perú (ca. 1782 – 1785). Sbírka poskytuje detailní pohled na každodenní život místního obyvatelstva, včetně lidové kultury a rituálů. Některé ilustrace se přímo nebo nepřímo vztahují k hudbě, osmnáct z nich obsahuje zápis 20 hudebních děl, které jsou významným pramenem soudobého tanečního repertoáru na území Latinské Ameriky. Vánoční Cachua a voz y bajo Al Nacimiento de Christo Nuestro Seňor s textem Dennos lecencia Señores (Dejte nám svolení, páni, když je ten Štědrý večer, zpívat a tančit podle zvyků naší země) a instrumentální tanec Lanchas para baylar jsou dokladem spojení evropské hudební tradice s prvky místní hudební kultury.

Juan García de Zéspedes (1619–1678), mexický skladatel a zpěvák, působící katedrále ve městě Puebla, je autorem vánočního villancica Convidando esta noche (Noc nás láká líbeznou hudbou k nemluvňátku, abychom mu zpívali), kombinujícího evropské kompoziční postupy s multietnickými prvky, typickými pro hudbu Nového světa. Pomalé části čerpají z evropské barokní hudby, rychlé jsou napsány ve formě guaracha, španělského hudebního stylu populárního v zámořských koloniích.

Dana Toncrová

OctOpus Vocalis.
OctOpus Vocalis

OctOpus Vocalis

Ansámbl OctOpus Vocalis tvoří osm zpěváků a umělecký vedoucí, který se také občas ke zpěvu přidá. Repertoár souboru není vymezen žádným obdobím ani žánrem. Vzhledem ke komornímu obsazení se často věnuje skladbám z období renesance, baroka a 20./21. století, ale zabrousí také do kvalitní populární hudby a jazzu.

Většina členů se poprvé setkala v dětském sboru Kantiléna pod vedením Ivana Sedláčka. Od té doby spolupracovali na mnoha projektech, ať již v rámci větších hudebních těles, komorních ansámblů či sólových vystoupení. Rozhodnutí zpívat společně v sólově obsazeném ansámblu pramení především z možnosti interpretovat zajímavé skladby z domácího i světového repertoáru a chuti experimentovat s kompozicemi, jež jsou původně určené pro větší obsazení; v sólovém podání však získávají mnohdy nový rozměr a souvislosti.


Děkujeme

Koncert se koná pod záštitami ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála.

Koncert se koná za finanční podpory statutárního města Brna.

Ministerstvo kultury České republiky Jihomoravský kraj Statutární město Brno