??????????????????: ??????????????????: „Wahre Delineation der königlichen Stadt Brünn in Mähren“ (Johann Christoph Laidig fecit, mezi 1701 a 1717)
250 Kč / 150 Kč / 90 Kč

In stile moderno

Hudba plná emocí, vášně a touhy, slz štěstí i bolesti pohne každým srdcem.

Neděle 14. července 2019 17:30 — Stará radnice, Radnická 8, 602 00 Brno, Česká republika.

Účinkující

Le nuove musiche (SK):
Le nuove musiche
 

Program

Giovanni Battista Fontana (ca. 1589 – 1630) Sonata 2da
Sigismondo d’India (ca. 1582 – před 1629) Lagrimate occhi miei
Sfere fermate
Giovanni Girolamo Kapsperger (ca. 1580 – 1651) Toccata settima, G dur
Niccolo Matteis (? – 1737) Diverse bizzarrie sopra la Vecchia
Sarabanda ó pur Ciaccona
Giovanni Girolamo Kapsperger (ca. 1580 – 1651) Gia risi
Anonym Fantasia in bastard
Giovanni Girolamo Kapsperger (ca. 1580 – 1651) Toccata seconda Arpeggiata
Sigismondo d’India (ca. 1582 – před 1629) La mia Filli crudel
Dario Castello (ca. 1590 – ca. 1658) Sonata seconda
Tarquinio Merula (1598 – 1665) Folle é ben che si crede
Nigra sum
Giovanni Girolamo Kapsperger (ca. 1580 – 1651) Felici gl’animi
Claudio Monteverdi (1567 – 1643) Si dolce e’l tormento

►►►  Texty písní.

O programu

Najradikálnejší odklon od renesančnej hudby súvisí s krúžkom vzdelancov, ktorí sa schádzali v 70. a 80. rokoch 16. storočia najprv v paláci florentského šľachtica, básnika a hudobníka Giovanni de’Bardi (1534–1612) a neskôr v paláci florentského mecéna umenia Jacopo Corsi (1561–1602). Tento krúžok je známy pod menom Florentská camerata. Jeho určujúcou aktívnou osobnosťou a duchovným otcom bol hudobný teoretik, lutnista a skladateľ Vincenzo Galilei (ca. 1520 – 1591), otec známeho astronóma Galileo Galilei. Do krúžku patril vynikajúci básnik Ottavio Rinuccini, skladatelia a speváci Jacopo Peri a Giulio Caccini, no i dvaja významní Rimania – humanista, hudobný teoretik Girolamo Mei a skladateľ-šľachtic Emilio de’Cavalieri a ďalší. Typickým znakom ich teórie bolo striktné odmietanie kontrapunktickej techniky (renesančná technika; treba však dodať, že ju všetci veľmi dobre ovládali a poznali) a snaha o oživenie antickej hudby. Zaujímalo ich ako mohla znieť antická grécka hudba (výskum robil G. Mei a V. Galilei). Dospeli k radikálnym riešeniam: hudba, ktorá má vzor v antike, nemôže byť iná ako jednohlasná, rytmika musí vychádzať z textu, text musí byť zrozumiteľný, zachovávanie tradičných rétorických princípov a oživenie zvukovej stránky antickej hudby, čo mohol byť spočiatku jedine sólový spev sprevádzaný akordickým nástrojom (theorba, lutna, harfa alebo čembalo).

Giovanni Battista Doni v roku 1640 rozpracoval túto teóriu a podľa neho má aj názov „monódia“ (stile recitativo – recitatívny štýl, stile espressivo alebo tiež rappresentativo – expresívny štýl, stile narrativo – špeciálny recitatívny štýl; recitácia na jednom tóne bez ozdôb so sprievodným basom v dlhých notových hodnotách. Keďže v tej dobe išlo o „novú“ hudbu, titulné listy niesli názvy ako „Le nuove musiche“ – nová hudba alebo „in stile moderno“ – v modernom štýle.

Sigismondo d’India (ca. 1582 – ca. 1629) „Nobile Palermitano“ – stojí na obálke jeho prvej knihy monódií a svedčí o pravdepodobnom mieste narodenia skladateľa v Palerme. O svojom štýle sám hovorí: „Začal som usilovne pátrať po konkrétnych metódach vhodných pre sólový spev. Zistil som, že je možné komponovať ozajstnou manierou použitím neobvyklých intervalov s použitím absolútnej novosti a neobvyklých postupov pri prechode z jedného akordu k druhému s ohľadom na zmenu významu spievaných slov.“ D’India tak ako Monteverdi išli až na hranu možností kontrapunktu a vedome porušovali pravidlá ustálené a považované autormi tej doby za „záväzné“. Dostávali sa tak do konfliktu s významnými teoretikmi tej doby. Starý štýl naplno využívali avšak svojim osobitým prístupom k významu spievaných slov sa zaslúžili o vytvorenie nového štýlu tzv. stile moderno.

Giovanni Battista Fontana (ca. 1589 – 1630) pôsobil v Brescii, Padove a Ríme. Sonata 2da je z jeho zbierky Sonate à 1. 2. 3. per il violino, o cornetto, fagotto, chitarone, violoncino o simile altro instromento (Benátky 1641), ktorá bola publikovaná po jeho smrti, keď zomrel na mor. Je považovaný za tvorcu rannej sólovej sonáty kde sa uplatňuje vokálny recitatívny štýl, canzonové rytmické prvky či tanečné figúry dobových tancov a tiež bohaté ozdoby a virtuózne pasáže. Giovanni Girolamo Kapsperger (ca. 1580 – 1651) patril k prvým tvorcom sólovej theorbovej literatúry. Kapsperger pôsobil väčšinu svojho života v Ríme v službách rodín Bentivoglio alebo Barberini – z tejto rodiny pochádzal aj pápež Urban VIII (1568–1644), s ktorým Kapsperger spolupracoval. Jeho skladby obsahujú všetky prvky florentskej cameraty. Bol považovaný za nástupcu Monteverdiho a jeho skladby sa hrávali v Sixtínskej kaplnke v pápežovej prítomnosti.

Nicola Matteis (*neznámy – 1737) bol talianskym skladateľom, huslistom a gitaristom. Preslávil sa v Londýne kde žil nákladným životom, za čo ho obyvatelia často kritizovali. Avšak jeho virtuozita bola nesmierna. John Evelyn si 19. novembra 1674 zapísal: „počul som hrať pána Nicholao, ktorý prekračuje možnosti bežného smrteľníka, zvuk jeho huslí je tak sladký a keď hrá akoby rozprával človek“. Johann Heinrich Schmelzer (1620/23 – 1680) rakúsky huslista a skladateľ, ktorý slúžil na Habsburgskom dvore vo Viedni a neskôr ako kapelmeister v Prahe, kde sa presťahoval v roku 1679. Sonata Quarta je z jeho zbierky Sonatae unarum fidium (1664), ktorá je prvou publikovanou zbierkou pre sólové husle a basso continuo (akordický sprievod). Schmelzer však bohužial rok po presťahovaní sa do Prahy umrel počas morovej epidémie.

Le nuove musiche

Le nuove musiche je prosfeionálny slovenský súbor, ktorý sa venuje primárne hudbe raného baroka. Tak ako samotný výskum z prvotných prameňov na poli barokovej hudby, používajú hudobníci originály resp. kópie historických nístrojov, ktoré sa v danom období používali ako napr. viola da gamba, basse de violon, barokové husle, chitarrone, či baroková gitara. Táto hudba je publiku skoro neznáma a autori ako Sigismondo d’India, Giovanni Girolamo Kapsperger sú na našich pódiách úplnou jedinečnosťou. O ideály prinášať novú hudbu hovorí aj názov súboru Le nuove musiche, Nová hudba. Hudobníci a speváci účinkujúci v súboru sú profesionálmi ich nástrojov a účinkujú v mnohých významných hudobných telesách doma i v zahraničí ako napr. Bach Consort Wien, Styriate, Musica Aeterna, Solamente Naturali, Il Cuore Barocco, Capella Leopoldina, Bremer Ratsmusiker a ďalší.

Foto: Hilda Gulyás

Hilda Gulyás

Hilda Gulyás je absolventkou Konzervatória v Bratislave v odboroch spev (J. Billová) a cirkevná hudba (D. Bill, P. Reiffers). Študovala tiež muzikológiu (Fif UK) a katolícku teológiu (TFTU). Ako sólistka Komorného zboru Štátneho konzervatória v Bratislave (1997–2010) sa predstavila v štátoch Európy, USA a Blízkeho Východu. Po ukončení študijných rokov sa zamerala predovšetkým na interpretáciu diel sakrálneho charakteru z obdobia baroka, klasicizmu a súčasnej chrámovej hudby. Ako sólistka i členka rôznych hudobných zoskupení sa predstavila na hudobných festivaloch: Bratislavské hudobné slávnosti, Dni starej hudby, Konvergencie, Trnavská hudobná jar, Pohoda a i. Pravidelne spolupracuje so súbormi Solamente naturali, Musica aeterna, Collegium Wartberg, SKO. Jej aktivity v oblasti liturgickej hudby sú späté predovšetkým s Františkánskou schólou v kostole Zvestovania Pána v Bratislave, ktorá sa zaoberá aj oživovaním hudobného dedičstva františkánskych skladateľov. Pedagogicky pôsobí na Štátnom konzervatóriu v oddelení cirkevnej hudby a spevu.

Foto: Adam Szendrei

Adam Szendrei

Absolvent topoľčianskej hudobnej školy pokračoval v štúdiu huslí pod vedením Štefana Gyoposa na Konzervatóriu v Bratislave a na Vysokej škole múzických umení v triede Alexandra Jablokova. Počas štúdií vyhral 1. miesto na Súťaži slovenských Konzervatórií v odbore komorná hra – kategória sláčikové kvarteto a zapájal sa do rôznych študentských projektov, vrátane pôsobenia vo Veni Academy. Absolvoval majstrovské kurzy u Bohuslava Matouška ako i interpretačné kurzy Accentus Musicalis v rakúskom Schloss Hofe so zameraním na interpretáciu barokovej hudby. Adamovi je blízka hudobná žánrová pestrosť a e stálym členom viacerých hudobných ansáblov. Od roku 2012 hráva v hot jazzovej kapele Bratislava Hot Serenaders. Foto: Jakub Mitrík Je stálou výpomocou orchestra Slovenskej filharmónie a Komorného orchestra ZOE s ktorým každoročne pripravujú slovenské premiéry skladieb súčasného skladateľa Arvoa Pärta ako aj slovenských súčasných skladateľov. Venuje sa hraniu na barokové husle v rámci súboru Il Cuore Barocco, ktorý sa špecializuje najmä na hudbu baroka a cenné skúsenosti nadobúda vďaka koncertom s Musicou Aeternou pod vedením Petra Zajíčka. So zoskúpením Le Nuove Musiche, ktoré sa venuje ranému baroku, koncertuje doma aj v zahraničí. Pravidelne vystupuje v rámci letných koncertov v projekte Zlatý vek gitary, ktorý sa špecializuje na interpretáciu málo známej vokálno-inštrumentálnej komornej tvorby z obdobia okolo roku 1800 pre spev, husle a romantickú gitaru. Každoročne spoluorganizuje koncerty na záchranu kostolíka v Sádku.

Jakub Mitrík

Jakub Mitrík sa narodil v Spišskej Novej Vsi (SR) a klasickú gitaru študoval na konzervatóriu pod vedením Jozefa Zsapku a neskôr na VŠMU v triede Martina Krajča. Už počas štúdia gitary, ale najmä po jeho úspešnom ukončení, sa vo svojom štúdiu ďalej zameral na historické nástroje, ako chitarrone/teorba, baroková a renesančná lutna, baroková gitara a arcilutna. V Brne študoval hru na týchto nástrojoch pod vedením Jana Čižmářa a v roku 2018 absolvoval štúdium starej hudby v Brémach (DE) v triede Joachima Helda. V roku 2014 sa zúčastnil interpretačných kurzov pod vedením Paula O’dette. Jakub sa tiež aktívne venuje hre na romantickú gitaru a výskumu hudby začiatku 19. storočia z Viedne a jej okolia. Je vyhľadávaným kontinuovým, ale aj sólovým hráčom a pravidelne účinkuje vo významných slovenských, ale aj zahraničných súboroch ako napríklad: Bach Consort, Musica Aeterna, Czech Ensemble Baroque, Solamente naturali, Il Cuore Barocco či Bremer Ratsmusiker. Je vedúcim súboru Le nuove musiche, ktorý sa venuje výskumu a uvádzaniu diel raného baroka.


Děkujeme

Koncert se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka.

Z veřejných prostředků podpořil Fond na podporu umění.

Jihomoravský kraj Fond na podporu umenia Slovenský institut